Điều khoản & Điều Kiện

Chào mừng bạn đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi, Hebei Yingbo Safe Boxes Co., Ltd., duy trì này trang web thông tin, nói chung khuyến mại, thông tin công cộng và chủ đầu tư quan hệ mục đích. Các Điều Khoản sau đây và Điều Kiện Sử Dụng ("Điều Khoản và Điều Kiện") governs của bạn sử dụng của Trang Web của chúng tôi và các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các trang web, bạn đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện, cũng như bất kỳ bổ sung Quy Tắc & hướng dẫn mà chúng tôi có thể gửi vào các trang web. Chúng tôi có thể làm cho thay đổi này Điều Khoản và Điều Kiện ở lần mà không có thông báo cho bạn; chúng tôi đề nghị bạn xem xét các Điều Khoản sử dụng mỗi thời gian bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung bao gồm trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn để văn bản, trang web thiết kế, đồ họa, logo, mã, phần mềm, các biểu tượng và hình ảnh và tất cả các vật liệu khác kết hợp hoặc trong vòng trang web này, sẽ Vẫn còn các duy nhất tài sản của Hebei Yingbo Safe Boxes Co., Ltd. bao gồm tất cả các kết hợp copyrights và khác quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền.

Sự từ chối

Trong việc chuẩn bị này web trang web, chúng tôi đã cố gắng để đảm bảo rằng các thông tin gửi là chính xác, đầy đủ và hiện nay là của các ngày ghi trên màn hình và của bạn sử dụng của các trang web sẽ được không bị gián đoạn và Lỗi-miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi làm cho không có đảm bảo hoặc bảo hành của bất cứ loại nào, thể hiện hay ngụ ý, liên quan đến các nội dung hoặc hoạt động của trang web. Bạn truy cập vào và sử dụng trang web này nguy cơ của riêng bạn. Các nội dung (bao gồm tất cả các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua các trang web) là cung cấp "như là" và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho của nó sử dụng hoặc sử dụng sai. Truy cập vào trang web này từ địa điểm nơi các nội dung có thể là bất hợp pháp bị cấm và bạn có trách nhiệm cho phù hợp với áp dụng tại địa phương pháp luật. Yingbo không làm cho bất kỳ warrantees hoặc đại diện liên quan đến việc sử dụng của các vật liệu trong các trang web trong điều khoản của của họ tính đúng đắn, độ chính xác, đầy đủ, độ tin cậy hoặc nếu không.

KHÔNG GIỚI HẠN CÁC TỔNG QUÁT CỦA CÁC ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI, ĐỂ TỐI ĐA MỨC ĐỘ ĐƯỢC PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ (I) BẢO HÀNH CỦA MERCHANTABILITY HOẶC TẬP THỂ DỤC CHO MỘT ĐẶC BIỆT MỤC ĐÍCH (BAO GỒM CẢ PHÙ HỢP CỦA CÁC TRANG WEB CHO NHU CẦU CỦA BẠN HOẶC YÊU CẦU HOẶC NHỮNG NGƯỜI CỦA BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC), (II) BẢO HÀNH CHỐNG LẠI VI PHẠM CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC ĐỘC QUYỀN QUYỀN, (III) BẢO HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH ĐÚNG ĐẮN HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC NỘI DUNG, (IV) BẢO HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG WEB (BAO GỒM CẢ SỰ CHẬM TRỄ, BỊ GIÁN ĐOẠN, LỖI, VIRUS, KHIẾM KHUYẾT HOẶC THIẾU SÓT) VÀ (V) BẢO HÀNH NẾU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT, NONPERFORMANCE HOẶC KHÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT BỞI CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA.

Của bên thứ ba liên kết

Để cung cấp cho bạn với tăng giá trị, chúng tôi có thể bao gồm của bên thứ ba liên kết trên trang web của chúng tôi. Những liên kết các trang web có riêng biệt và độc lập sự riêng tư chính sách của riêng mình. Cho phù hợp, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho sự riêng tư thực hành được sử dụng bởi trang web khác chủ sở hữu hoặc các nội dung, độ chính xác của những liên kết các trang web. Chúng tôi tư vấn cho bạn để xem xét các Chính Sách Bảo Mật của mỗi trang web bạn đến thăm. Và chào đón bất kỳ thông tin phản hồi về những liên kết trang web, bao gồm Nếu một cụ thể liên kết nào không làm việc.

Giới hạn của trách nhiệm pháp lý

Yingbo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đặc biệt hoặc do hậu quả thiệt hại là kết quả từ việc sử dụng của, hoặc không có khả năng để sử dụng, các vật liệu trên trang web này hoặc hiệu suất của các sản phẩm, ngay cả khi Yingbo đã được thông báo của các khả năng của chẳng hạn thiệt hại. Áp dụng Pháp Luật có thể không cho phép các giới hạn của loại trừ của trách nhiệm pháp lý hoặc ngẫu nhiên hoặc do hậu quả thiệt hại, vì vậy trên giới hạn hoặc loại trừ có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý với bồi thường, bảo vệ và giữ Yingbo vô hại từ và chống lại tất cả các tuyên bố, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí dẫn đến từ của bạn vi phạm của các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc sử dụng hoặc sử dụng sai của trang web này, hoặc từ việc sử dụng của bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ, sản phẩm, Thông tin hoặc vật liệu được cung cấp thông qua trang web này. Của bạn Nghĩa Vụ dưới phần này sẽ tồn tại của bạn chấm dứt của truy cập vào hoặc sử dụng của web này trang web.

Chấm dứt

Hebei Yingbo Safe Boxes Co., Ltd. có thể, trong của nó duy nhất theo quyết định, chấm dứt của bạn sử dụng của các trang web hoặc quyền lợi của bạn dưới này điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo bất cứ lúc nào thời gian, cho bất kỳ lý do. Yingbo cũng có thể tiếp tục cung cấp các trang web hoặc bất kỳ một hoặc một phần, có hoặc không có thông báo. Yingbo sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba cho bất kỳ của các đã nói ở trên. Các Quy Định liên quan đến Copyrights, Từ Chối Trách Nhiệm, Giới Hạn của Trách Nhiệm Pháp Lý và Bồi Thường, sẽ tồn tại bất kỳ chấm dứt.

Chú ý

Hebei Yingbo Safe Boxes Co., Ltd. có thể cung cấp thông báo cho bạn bằng phương tiện của E-mail, một nói chung thông báo về các trang web, hoặc bằng cách khác đáng tin cậy phương pháp để các địa chỉ mà bạn đã cung cấp để Hebei Yingbo Safe Boxes Co., Ltd.

Vẫn còn Có Câu Hỏi?

Không không ngần ngại để tiếp cận cho chúng tôi bất cứ lúc nào.